Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, na podstawie znowelizowanej ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, opublikował maksymalne ceny dostaw ciepła, które będą obowiązywać od 1 marca do 31 grudnia 2023 r. Dla klientów EPEC to oznacza, że mogą starać się o wyrównanie cen ciepła.

Nowelizacja ustawy powoduje wprowadzenie trzech sposobów wyznaczania przez firmy ciepłownicze cen ciepła. W rozliczeniach z klientami stosowany będzie ten najkorzystniejszy dla odbiorców.

Dla wszystkich grup odbiorców ciepła EPEC najkorzystniejszy sposób zakłada, że całkowite ceny ciepła dla odbiorców, czyli obejmujące zarówno ceny i stawki wytwórców jak i dystrybutorów, mogą wzrosnąć do końca 2023 r. o maksymalnie 40 proc. w stosunku do cen z końca września 2022.

Podstawą do obliczenia ceny dla odbiorców ciepła będzie zestawienie wartości cen i stawek opłat wszystkich koncesjonowanych firm ciepłowniczych – wytwórców i dystrybutorów – obowiązujących 30 września 2022 r., powiększonych o 40 proc., opublikowane przez URE.

Aby skorzystać z nowych cen niezbędne będzie złożenie oświadczenia w ciągu 21 dni od daty nowelizacji ustawy, tj. do dnia 8 marca (zgodnie z art. 5. ust. 4 ustawy). Wnioski złożone na niewłaściwym załączniku, niekompletne lub źle wypełnione nie będą rozpatrzone.

Cennik opłat za ciepło obowiązujący od 1 marca 2023 r.

Oświadczenie

Oświadczenie musi być kompletne, podpisane przez osobę uprawnioną (opatrzone własnoręcznym podpisem) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (wyłącznie w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobisty).

Skany podpisanych dokumentów własnoręcznie nie będą uwzględniane przez EPEC.

Oświadczenie podpisują osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. Prosimy dołączanie do oświadczeń pełnomocnictw lub stosownych uchwał, jeśli osoby je składające nie widnieją w oficjalnym rejestrze (np. KRS).

W przypadku wspólnot oświadczenia podpisywane są przez Zarząd lub zarządców nieruchomości i w tym przypadku wymagane jest dołączenie uchwały o wyborze Zarządu. Jeśli oświadczenie w imieniu wspólnoty podpisuje administrator, konieczne jest dołączenie stosownego pełnomocnictwa.

Instrukcja wypełnienia oświadczenia.

Wzór oświadczenia dla spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych

Wzór oświadczenia dla podmiotów użyteczności publicznej (np. szkoły, przedszkola)

Jak złożyć oświadczenie?

  • osobiście w siedzibie EPEC: ul. Fabryczna 3, Elbląg, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00
  • listownie – podpisane oświadczenie prosimy przesłać na adres Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg,
  • mailowo: na adres rekompensata@epec.elblag.pl. W tytule maila prosimy o podanie nazwy klienta,
  • Za pomocą skrzynki ePUAP: /EPEC/SkrytkaESP.

W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży: tel. 55 61 13 277, rekompensata@epec.elblag.pl.

Formularz
kontaktowy
Zgłoś
awarię

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie