• Jak czytać rachunek?
  Zobacz odpowiedźUkryj odpowiedźZobacz odpowiedź

  Rachunek, który otrzymujesz za ogrzewanie i/lub ciepłą wodę użytkową składa się z kliku kolumn. Wyjaśniamy, co one oznaczają.

  Lp. – symbol, który oznacza liczbę pozycji zawartych na fakturze za ciepło.

  Gt – symbol grupy taryfowej – jest to symbol „grupy odbiorców”, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania.

  Podział na grupy odbiorców: A, B, C, D został ustalony według rodzaju oraz własności sieci i urządzeń ciepłowniczych za pomocą, których dostarczane jest ciepło do obiektów odbiorcy. Szczegółowy podział odbiorców na grupy został opisany w części III Taryfy dla ciepła EPEC.

  Nazwa – określa za co poniesione są opłaty:

  • opłata stała za zamówioną moc cieplną – jest to miesięczna opłata stała pobierana za utrzymanie w gotowości technicznej źródeł wytwarzania ciepła. Oblicza się ją jako iloczyn zamówionej przez Odbiorcę mocy cieplnej [MW] i jednostkowej miesięcznej stawki opłaty stałej za zamówioną moc cieplną wyrażonej w zł/MW.

  Zgodnie z § 33 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 22.09.2017 w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło opłata stała za zamówioną moc cieplną pobierana jest w 12 miesięcznych ratach, niezależnie od ilości ciepła pobranego przez odbiorcę.

  • opłata stała za usługi przesyłowe – jest to miesięczna opłata stała pobierana za utrzymanie w gotowości technicznej sieci i urządzeń ciepłowniczych za pomocą, których przesyłane jest ciepło do obiektu Odbiorcy. Oblicza się ją jako iloczyn zamówionej mocy cieplnej [MW] i jednostkowej miesięcznej stawki opłaty stałej przesyłowej wyrażonej w zł/MW.

  Zgodnie z § 33 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 22.09.2017 w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło opłata stała za usługi przesyłowe pobierana jest w 12 miesięcznych ratach, niezależnie od ilości ciepła pobranego przez odbiorcę.

  • opłata za ciepło – jest to opłata zmienna pobierana za wytworzone i rzeczywiście dostarczone ciepło do obiektu Odbiorcy. Wylicza się ją jako iloczyn wielkości zużycia ciepła w [GJ] ustalonego według wskazań przyrządu pomiarowo-rozliczeniowego oraz ceny jednostkowej ciepła wyrażonej w zł/GJ.

  Zgodnie z § 33 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 22.09.2017 w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło pobierana jest za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła przez Odbiorcę.

  • opłata zmienna za usługi przesyłowe – jest to opłata zmienna przesyłowa pobierana za przesłanie sieciami cieplnymi ciepła do obiektu Odbiorcy. Wylicza się ją jako iloczyn wielkości zużycia ciepła w [GJ] ustalonego według wskazań przyrządu pomiarowo-rozliczeniowego oraz ceny jednostkowej stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe wyrażonej w zł/GJ.

  Zgodnie z § 33 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 22.09.2017 w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło pobierana jest za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła przez Odbiorcę.

  • opłata za nośnik ciepła – jest to opłata pobierana za nośnik ciepła, który został dostarczony do napełnienia i uzupełnienia ubytków wody w instalacji odbiorczej w obiekcie Odbiorcy. Wylicza się ją jako iloczyn zużycia nośnika według wskazań wodomierza na uzupełnianiu zładu oraz ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej.

  Zgodnie z § 33 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 22.09.2017 w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło opłata za nośnik ciepła pobierana jest za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór nośnika przez Odbiorcę.

  J.M. – to jednostka miary:

  [GJ] – jednostka pomiaru ciepłomierza;

  [MW] – jednostka wielkości mocy cieplnej.

  Ilość

  • Wielkość mocy cieplnej [MW] – jest to moc zamówiona przez Odbiorcę w umowie sprzedaży ciepła – występuje w pozycjach: opłata stała za zamówioną moc cieplną, opłata stała za usługę przesyłową.
  • Ilość ciepła [GJ] – jest to zużycie ciepła wg wskazań ciepłomierza – występuje w pozycji opłata za ciepło, opłata zmienna za usługi przesyłowe.

  Cena

  • cena za ciepło (zł/GJ) – cena wyliczona wg wzoru podanego w części IV pkt 4.1 Taryfy dla ciepła EPEC z uwzględnieniem ceny produkcji ciepła w Ciepłowni Dojazdowa EPEC oraz ceny ciepła kupowanego przez EPEC w źródle ciepła Energa Kogeneracja zawartej w Taryfie dla ciepła ENERGA Kogeneracja.
  • cena za zamówioną moc cieplną (zł/MW) – wyliczona wg wzoru podanego w części IV pkt 4.1 Taryfy dla ciepła EPEC z uwzględnieniem ceny za zamówioną moc cieplną w źródle wytwarzania ciepła w Ciepłowni Dojazdowa EPEC oraz ceny za zamówioną moc cieplną w źródle ciepła ENERGA Kogeneracja zawartej w Taryfie dla ciepła ENERGA Kogeneracja.
  • stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową (zł/GJ) – jest to stawka przyporządkowana do grupy taryfowej Odbiorcy podana w części IV pkt. 4.3 Taryfy dla ciepła EPEC.
  • stawka opłaty stałej za usługę przesyłową (zł/MW) – jest to stawka przyporządkowana do grupy taryfowej Odbiorcy podana w Taryfie dla ciepła EPEC część IV pkt. 4.3.

  Aktualny cennik znajduje się na stronie “Do pobrania”.

  Wartość netto – to iloczyn wartości “Ilość” i “Cena”

  Stawka VAT – to 23% stawka VAT ustalona na podstawie Ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług wraz z późniejszymi zmianami.

  VAT – wartość podatku wyliczona od wartości netto.

  Wartość brutto – suma wartości netto i podatku VAT.

 • Jak oszczędzać ciepło?
  Zobacz odpowiedźUkryj odpowiedźZobacz odpowiedź

  Efektywne zarządzanie ogrzewaniem w mieszkaniu może znacznie wpłynąć nie tylko na wysokość rachunków za ciepło. Oto kilka rad, jak oszczędzać ciepło:

  1. Skręć grzejniki, jak wychodzisz z domu oraz w nocy. Obniżenie temperatury o 1 st. nie wychłodzi mieszkania, ale pozwoli zaoszczędzić około 5% ciepła.
  2. Dokonaj przeglądu instalacji przed nadejściem chłodnych dni.
  3. Nie zasłaniaj kaloryferów.
  4. Wietrz mieszkanie krótko, ale intensywnie szeroko otwierając okna.
  5. Uszczelnij drzwi i okna – są to elementy, przez które tracimy najwięcej ciepła.
  6. Zaplanuj termomodernizację budynku.
 • Jak podłączyć się do miejskiej sieci ciepłowniczej?
  Zobacz odpowiedźUkryj odpowiedźZobacz odpowiedź

  Aby przyłączyć budynek do miejskiej sieci ciepłowniczej należy skontaktować się z Działem Sprzedaży EPEC: zadzwoń: 55 61 13 277 lub napisz maila: uslugi@epec.elblag.pl – pracownicy EPEC odpowiedzą na pytania dotyczące możliwości podłączenia obiektu do m.s.c.

  Jeśli jesteś mieszańcem budynku i członkiem Wspólnoty Mieszkaniowej lub Spółdzielni – zgłoś propozycję do administratora i daj nam znać. Wypracujemy argumenty i wesprzemy administrację w podjęciu ekologicznych decyzji.

 • Za co płacisz? Co składa się na cenę ciepła?
  Zobacz odpowiedźUkryj odpowiedźZobacz odpowiedź

  Ceny ustalane przez przedsiębiorstwo zawierają: sumę kosztów wytworzenia energii cieplnej, jej przesyłu, konserwacji i modernizacji urządzeń, a także koszty pracownicze i inne niezbędne do prowadzenia działalności koszty po stronie producenta i dystrybutora ciepła, w tym – wynagrodzenia pracowników, koszty zakupu paliwa, wydatki na inwestycje, koszty obsługi klienta itp.

 • Czy sieć w Elblągu jest nowoczesna?
  Zobacz odpowiedźUkryj odpowiedźZobacz odpowiedź

  Sieć ciepłownicza Elbląga to 200 km preizolowanych rurociągów, pozwalających zapobiegać nadmiernym stratom ciepła sieciowego oraz 2024 węzły ciepłownicze ze zdalnym odczytem zużycia. W ostatnich 8 latach EPEC przeznaczył około 108 mln złotych na modernizację sieci i ciepłowni, która obecnie spełnia wszelkie wymogi środowiskowe.

 • Dlaczego w budynkach wielomieszkaniowych umowa podpisywana jest ze spółdzielnią/ wspólnotą a nie mieszkańcami?
  Zobacz odpowiedźUkryj odpowiedźZobacz odpowiedź

  Jest to związane ze sposobem dostarczania ciepła do budynków mieszkalnych. W przypadku energii cieplnej umowę zawiera zarządca budynku, który następnie prowadzi rozliczenia wewnętrzne, a sposób zawierania umów zależy od sposobu dostarczania. Podobnie jest z ciepłą wodą użytkową. To z kolei wynika z faktu, że za instalację w budynkach odpowiedzialny jest właściciel budynku. Odpowiedzialność dostawcy kończy się na węźle cieplnym, a rozliczenie ciepła i ciepłej wody użytkowej leży w gestii właściciela budynku, spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej.

 • Jak mierzone jest zużycie ciepła?
  Zobacz odpowiedźUkryj odpowiedźZobacz odpowiedź

  Dzięki możliwościom zmodernizowanej infrastruktury sieci ciepłowniczej, zużycie ciepła ustalane jest w oparciu o zdalny odczyt z liczników zamontowanych na węzłach. Zdalny odczyt umożliwia wygodniejsze, bezkontaktowe i częstsze pomiary.

 • Jakie mam możliwości podłączenia, gdy buduję dom w Elblągu?
  Zobacz odpowiedźUkryj odpowiedźZobacz odpowiedź

  Jeśli budujesz dom jednorodzinny lub reprezentujesz wspólnotę mieszkaniową i chcesz korzystać z ciepła sieciowego, wystarczy że zwrócisz się do EPEC Sp. z o.o. z odpowiednim wnioskiem. Eksperci EPEC pomogą Ci załatwić niezbędne sprawy formalne, a także razem z Tobą uzgodnią aspekty techniczne przedsięwzięcia. Przyłączenie nowego obiektu do sieci wymaga budowy nowego węzła cieplnego. Ze względu na to, że budynki i potrzeby różnią się od siebie, każdy wniosek o przyłączenie jest więc rozpatrywany indywidualnie.

 • Kto zatwierdza ceny ciepła? Rada Miasta? Prezydent?
  Zobacz odpowiedźUkryj odpowiedźZobacz odpowiedź

  Zgodnie z prawem energetycznym, ceny ciepła zatwierdza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Ceny te ujmowane są w taryfach, które tworzą i proponują producenci ciepła (jak np. Energa Kogeneracja czy EPEC, który ma swoją ciepłownię) oraz firmy przesyłowe (takie jak EPEC), które dostarczają je do budynków. Niezwykle istotnym elementem taryf i wynikających z nich cen są koszty wytworzenia energii. Stąd tak ważne z punktu widzenia cen są nowoczesne i efektywne źródła energii.

  W taryfie ujmowane są koszty działania producenta i dystrybutora ciepła, w tym – wynagrodzenia pracowników, koszty zakupu paliwa (a także emisji CO2), wydatki na inwestycje, koszty obsługi klienta, itp.

  Tworzenie taryf nie jest dowolne – sposób obliczania poszczególnych składników jest określony przez Prezesa URE.

  Rada Miasta ani Prezydent Miasta nie ustalają cen ciepła.

Formularz
kontaktowy
Zgłoś
awarię

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie