Elbląskie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej zaprasza wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na zawarcie umowy ramowej na wykonywanie usług projektowych dla wykonania przyłączeń nowych obiektów do sieci ciepłowniczej na potrzeby EPEC.

Zawarcie umowy ramowej możliwe będzie po spełnieniu warunków określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), dołączonej do zapytania ofertowego nr 442419.

Wykonawca w każdym momencie może zgłosić Zamawiającemu chęć podpisania umowy ramowej. W takim wypadku Wykonawca, spełniający warunki określone w SWZ, proszony jest o przesłanie maila na adres zamowienia@epec.elblag.pl, z zawiadomieniem o chęci zawarcia umowy ramowej.

Do maila należy dołączyć:

  1. Oświadczenie o niepodleganiu Wykonawcy wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postepowaniu stanowiące Załącznik nr 1 do SWZ. Zamawiający wymaga dołączenia skan dokumentu.
  2. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania w zakresie branży sanitarnej (ciepłowniczej).
Formularz
kontaktowy
Zgłoś
awarię

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie